Developing Reading Skills

Developing Reading Skills

Розвиток навичок читання

 

Читання чи аудіювання?

Однією з ознак якісного автентичного підручника є аудіоверсія/аудіозапис текстів для читання. Залежно від мети уроку, у вас завжди є вибір, як саме використовувати аудіотексти:

 • Читати текст, одночасно прослуховуючи його. Це буде доречно під час виконання завдань на детальне читання, особливо якщо ви передбачаєте, що учні матимуть певні труднощі з розумінням тексту – правильна вимова та відповідні інтонації допоможуть їм краще зрозуміти прочитане. Проте не варто вмикати аудіозапис під час виконання завдань на розвиток навичок швидкого читання (scanning, skimming).
 • Прослухати невелику частину тексту - наприклад, вступ - не читаючи його, аби виконати перше завдання до тексту. Це ускладнення завдання, з яким впорається сильніша група.
 • Прослухати кілька разів невеликий уривок з аудіотексту та попросити учнів відтворити його для тренування інтонації та вимови.
 • Прослухати аудіозапис із паузами, аби учні, не зазираючи в підручник, записували почуте (не більше як один абзац) та пізніше могли зіставити свій правопис із текстом.
 •  Використовувати аудіозапис на наступних уроках для додаткових завдань до вже прочитаного тексту.
 •  Прослуховувати аудіотексти, аби сконцентрувати увагу учнів на щойно вивченому граматичному матеріалі. Приклади завдань:
  •  Група 1, піднімайте руку кожного разу, як почуєте дієслово у present simple. Група 2, піднімайте руку, коли почуєте present continuous;
  •  Порахуйте, скільки правильних та неправильних дієслів у минулому часі ви почуєте в тексті;
  •  Ставте галочку на полях свого зошита щоразу, коли почуєте прикметник для опису оселі.

 

У чому схожість та відмінність навичок читання та аудіювання?

Ці мовленнєві навички мають багато спільного.

 - По-перше, вони належать до рецептивних видів діяльності (receptive skills) – під час аудіювання учень сприймає та опрацьовує усне мовлення, яке він чує від одного або кількох співрозмовників, а в процесі читання учень сприймає та опрацьовує письмові тексти, що їх продукує один або кілька авторів.

 - По-друге, щоб успішно виконувати завдання і з аудіювання, і з читання, треба володіти певним набором специфічних, вузько спрямованих навичок (так званих sub-skills), а саме: уміти робити попередні припущення – про що буде мова в тексті на читання чи прослуховування (predicting); уміти зрозуміти основну думку (ідею) тексту (skimming); уміти знайти/виокремити певну
інформацію або деталі (scanning).

 

Допоміжні навички та вміння читання (Reading sub-skills)

 

Попередні припущення (Predicting)

Побіжно проглядаючи текст, його структуру, оформлення, зміст, лексику, ми можемо визначити його формат: це газетна стаття, електронний лист, розклад руху поїздів або автобусів, оголошення, записка, листівка, смс тощо. Дуже важливо привчати учнів звертати увагу на такі дрібниці, адже це полегшить їм роботу над завданням.

Навичка формувати попередні припущення допомагає учням налаштуватися на певну тематику та активізувати лексичний запас, а отже, вони будуть краще підготовлені до сприйняття нової інформації.

 

Швидке читання для розуміння суті (Skimming)

Натрапляючи на якесь джерело інформації – статтю в газеті, книжку, інтернет-ресурс, – ми насамперед хочемо визначити, чи цікаво нам це читати.

Для цього ми вчитуємося в заголовки, проглядаємо зміст, звертаючи увагу на ключові слова, і зрештою розуміємо, про що йдеться в тексті, який привернув нашу увагу. Це навичка швидкого читання.

Для того, щоб учні змогли розвинути цю важливу навичку, ми маємо, по-перше, чітко сформулювати завдання і, по-друге, встановити ліміт часу на читання тексту.

Якщо ви дасте учням забагато часу, вони автоматично почнуть читати як зазвичай, і замість швидкого читання ви отримаєте детальне. Тому, даючи учням завдання на швидке читання, порадьте їм не звертати уваги на незнайомі слова й поясніть, що пізніше вони матимуть можливість прочитати цей текст уважніше та ретельніше.

 

Швидке читання для отримання спеціальної інформації (Scanning)

Це вже не читання для розуміння суті, а побіжний перегляд тексту, мета якого – знайти саме ту інформацію, яка нас цікавить (ціни, дати, імена, місця, певна лексика). Ця навичка включає вміння ігнорувати все те, що не стосується поставленого перед учнем завдання. Основними умовами цього є також чітке формулювання завдання та встановлення ліміту часу на читання тексту.

Детальне читання тексту (Reading for detail)

Це техніка читання, яка передбачає дуже ретельне опрацювання тексту та повне його розуміння. Детальне читання відбувається, коли учні читають текст уже вдруге або ж втретє (після швидкого читання – skimming та/або scanning). Водночас для якісного виконання завдань на детальне читання учням потрібно розуміти не кожне слово (як це може видатися) а лише лексичні одиниці, незнання яких унеможливлює виконання поставленого завдання. Типовими завданнями на детальне опрацювання тексту є:

- вибір однієї правильної відповіді (Multiple choice)
- альтернативний вибір (True/False)
- відповіді на питання (Answering questions)

І пам’ятаймо: визначальним фактором у тому, яку навичку учні мають використати під час читання тексту, є не сам текст, а завдання, яке його супроводжує.

Активне тренування всіх вищезгаданих навичок допоможе Вашим учням впевнено та швидко впоратися з завданнями на іспитах.